หน้าแรก

โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยามุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคน เรียนหนังสืออย่างมีความสุข กล้าคิด กล้าพูด        กล้าแสดงออก สามารถเรียนรู้ พัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณธรรมประจำใจ
   บริหารงานโดย
                                                                                   
                                                                                    
ดร.วิสิฏฐ์ วงศ์สุทธิธรรม  (ดร.เอ)

  Dr. Eng. (Electrical Engineering)
 
     

 "เรามีความตั้งใจจะทำให้โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยาเป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู้และเป็นดั่งบ้านหลังที่สองของเด็กๆทุกคน เด็กๆจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ได้รับทั้งสาระความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็ง ความสุข และทักษะชีวิตควบคู่กันไป เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จทั้งทางด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตในสังคม          ต่อไปในวันข้างหน้า"